Η Ανάδοχος Ένωση

ELGO Dimitra Logo

 

Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» είναι ΝΠΙΔ, ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Κύριο αντικείμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας μέσω της εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας.

Ο ΕΓΛΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι καθολικός διάδοχος και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων. Το μέλος της Ένωσης «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΑ)» προήλθε από την συνένωση των εποπτευόμενων από το ΥΠΑΑΤ νομικών προσώπων:

  1. Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε),
  2. Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) «ΔΗΜΗΤΡΑ»,
  3. Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π - AGROCERT) και
  4. Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑΚ).

Μέσα από την ενοποίηση των προαναφερόμενων Οργανισμών διαμορφώθηκε ένα νέο επιχειρησιακό σχήμα, το οποίο διαθέτει πλήθος Ινστιτούτων και Σταθμών Γεωργικής Έρευνας, τα οποία είναι διαπιστευμένα και εξειδικεύονται ανά αντικείμενο.

Ειδικώς στο ‘Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ 'ΔΗΜΗΤΡΑ', που εδρεύει στη Λάρισα στο τμήμα «Εδαφο-υδατικών πόρων» διεξάγεται έρευνα για το έδαφος και το νερό που στοχεύει στην διατήρηση και βελτίωση της ποιότητάς τους, έτσι ώστε να μπορούν να επιτελούν τις λειτουργίες που σχετίζονται με την αειφορική γεωργική παραγωγή και την ποιότητα του περιβάλλοντος, η συμμετοχή του οποίου ήταν ιδιαίτερα σημαντική στην υλοποίηση του παρόντος έργου.


ELGO Dimitra Logo

 

Η ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε. ειδικεύεται κυρίως σε Υδραυλικά και Περιβαλλοντικά θέματα, με εμπειρία 40 και πλέον ετών. Επίσης δραστηριοποιείται στον τομέα των ερευνητικών έργων για θέματα σχετιζόμενα με το υδάτινο και φυσικό περιβάλλον.

Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μελετητών της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΥΜΕΔΙ με (Α.Μ. 596). Είναι μέλος του ΤΕΕ, ΣΕΓΜ και τα μέλη της του ΣΜΥΕ.

Η ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ και ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε είναι πιστοποιημένη και εφαρμόζει τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 (Αριθμ. Μητρώου Πιστοποιητικού 041090054 με ισχύ έως 21.04.2021). Συγκεκριμένα έχει πιστοποιηθεί στην εκπόνηση ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, Περιβαλλοντικών, Λιμενικών, Τοπογραφικών, Στατικών μελετών καθώς και στην ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ και στον Σχεδιασμό Πλωτών Κατασκευών για εφαρμογές ανοικτής θάλασσας. Τέλος διαθέτει πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2015 και σε διαχείριση και συντονισμό έργου (project management).

Εκπρόσωποι και Διαχειριστές της εταιρείας είναι ο Πολιτικοί Μηχανικοί ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΠΠΑΣ και ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ.

Οι Υπηρεσίες που παρέχει η ΕΤΜΕ: ΠΕΠΠΑΣ και ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. συνοπτικά περιλαμβάνουν:

  1. Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου
  2. Μελέτες Υδραυλικών Έργων: Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας//Έργα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων//Έργα Ύδρευσης //Εγγειοβελτιωτικά Έργα (άρδευση)//Έργα Μεταφοράς//Φράγματα -ταμιευτήρες
  3. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  4. Διαχειριστικές –Τεχνικοοικονομικές Μελέτες
  5. Στατικές, Τοπογραφικές, Γεωτεχνικές, Λιμενικές κλπ. υποστηρικτικές μελέτες
  6. Ερευνητικά Έργα