Στόχοι του έργου

Ποταμός Σπερχειός
Οι στόχοι του έργου συνοψίζονται στα ακόλουθα:
  • Έλεγχος και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της ποιότητας των επιφανειακών και υπογείων αρδευτικών υδάτων στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, μέσω ελέγχου πλήθους παραμέτρων, όπως παράμετροι που προκύπτουν από επιτόπου μετρήσεις, παράμετροι σχετικά με τον έλεγχο της βασικής χημικής ποιότητας, σχετικά με την ύπαρξη μετάλλων και άλλων στοιχείων, γεωργικών φαρμάκων και άλλων φυσικοχημικών ποιοτικών χαρακτηριστικών και υδροχημικών παραμέτρων.
  • Προσδιορισμός του βαθμού ρύπανσης των αρδευτικών υδάτων.
  • Εντοπισμός των πηγών ρύπανσης που σχετίζονται κυρίως με γεωργικές δραστηριότητες και δευτερευόντως με άλλες πηγές ρύπανσης, όπως βιομηχανία.
  • Εκτίμηση πιθανών σχέσεων υδραυλικής επικοινωνίας μεταξύ επιφανειακών και υπογείων υδάτων στις περιοχές ενδιαφέροντος με στόχο τον εντοπισμό των πιθανών μηχανισμών κίνησης νερού και επομένως της διασποράς ρύπων.
  • Ερμηνεία των αποτελεσμάτων όσον αφορά την χημική ποιότητα των αρδευτικών υδάτων με εξαγωγή αντίστοιχων συμπερασμάτων.
  • Διατύπωση προτάσεων για πιθανή αντιμετώπιση της ρύπανσης των υδάτων ή προτάσεων για πιθανές μεθόδους απορρύπανσης τους ή προτάσεις για παρακολούθηση της ποιότητας τους μέσω προτεινόμενων αγροπεριβαλλοντικών δεικτών.