Επικοινωνία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Βασίλης Τσαρμπός
Διεύθυνση: Καπνοκοπτηρίου 6, 10433, Αθήνα
Email: vtsarbos@minagric.gr
Τηλ.: 210-8205331, 210-8205310
Fax: 210-8205332