Περιοχή έργου ChemicalSE

Έργο

Έλεγχος της χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών της Στερεάς Ελλάδας (Ν. Φθιώτιδας-Φωκίδας- Βοιωτίας-Ευρυτανίας και Εύβοιας)

Κύριος Έργου

Yπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων
Τμήμα Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων

Χρηματοδότηση

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρο 4.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), με προϋπολογισμό € 1.800.000. Η συμβατική αμοιβή της Αναδόχου Ένωσης για το παρόν έργο ανέρχεται στο ποσό των € 950.000.

Σκοπός

Σκοπός του Έργου είναι ο έλεγχος της χημικής ποιότητας των αρδευτικών υδάτων (αρδευτικών και υπογείων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών της Στερεάς Ελλάδας.

Το έργο αφορά σε 11 λεκάνες του προγράμματος όπου έγινε εντοπισμός των πηγών ρύπανσης, προσδιορισμός του βαθμού ρύπανσης των υδάτων /ιζημάτων και η διατύπωση προτάσεων για λήψη μέτρων προστασίας τους και αποκατάστασης της ποιότητας τους με βάση τις προβλέψεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60 και άλλων Κοινοτικών Οδηγιών ή αντίστοιχων επιστημονικών φορέων.

Σημαντική παράμετρος του έργου αποτελεί η προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων και ιδιαίτερα η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ ρύπανσης και γεωργικής δραστηριότητας και ειδικότερα της αρδευόμενης γεωργίας.

Τα πορίσματα του Έργου θα συμβάλουν στην καταγραφή της κατάστασης του υδάτινου περιβάλλοντος της χώρας και θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη προγραμμάτων παρακολούθησης της ποιότητας των αρδευτικών νερών.

Ανάδοχος Ένωση

ELGO Dimitra Logo ETME-Peppas Logo